klik hier voor navigatiemogelijkheden
opent in nieuw scherm

Welkom bij het gezins-overzicht van PIEBES

Ga naar deze familieboom Piebes, Derk Berends Nolte
geboren: 24-10-1821 te Nieuwe Pekela
overleden: 03-08-1893 te Nieuwe Pekela
begraafplaats: ...... te ........
beroepen: buitenvaarder, werkman, koopman

getrouwd
28-12-1848
te Nieuwe Pekela

Ga naar deze familieboom Karsijns [Karsies], Lammechien Arends [Arents]
geboren: 30-08-1821 te Nieuwe Pekela
overleden: 08-11-1851 te Nieuwe Pekela
begraafplaats: ......... te .......
beroepen: zonder beroep

Geboorte: 24-10-1821 Nieuwe Pekela
Kind: Derk Berends Nolte Pijbes
Geslacht: m
Vader: Hindrik Derks Pijbes
Moeder:Aaltje Jurjens Veele
Bron:Geboorteregister Nieuwe Pekela 1821
Aktenummer 111

vergroot afbeelding

Bekijk gehele pagina
van bovenstaand fragment op
www.AlleGroningers.nl

Bron: Burgelijke stand - huwelijk
Archieflocatie: Groningen
Soort Akte: Huwelijksakte
Nummer: s3

kinderen:
Piebes, Lammert

Bron: Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie: Groninger Archieven
Algemeen: Gemeente: Nieuwe Pekela
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 72
Aangiftedatum: 10-11-1851
Leeftijd: 30

Ga naar deze familieboom
getrouwd
09-02-1853
te Nieuwe Pekela

Ga naar deze familieboom Karsijns, Jantje Arents
geboren: 15-08-1824 te Nieuwe Pekela
overleden: 17-06-1903 te Emmen
begraafplaats: ......... te .......
beroepen: ...........

Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie: Groninger Archieven
Algemeen: Gemeente: Nieuwe Pekela
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5Foto rond 1900 ?
Jantje Arents Karsijns

kinderen:
Piebes, Aaltje
Piebes, Arent

Bron: Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie: Groninger Archieven
Algemeen: Gemeente: Nieuwe Pekela
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 98
Aangiftedatum: 03-08-1893
Leeftijd: 71
Nadere informatie: wedn.v. Lammechien Karsijns

Bron: Burgelijke stand - overlijden
Archieflocatie: Drenthe
Toegangnr: 0167.010
Inventarisnr: 1903
Gemeente: Emmen
Soort Akte: overlijden
Nummer: 208
Aangiftedatum: 17-06-1903


met dank aan Geesje Piebes voor aanvullende informatie en documenten.


Uit het Logboek (Scheepsjournaal) van Derk Piebes:

Zeilende in de Golf van Mexico
Woensdag den 3 Sept. 21 Etmalen in Zee.
Verrigten het nodige scheepswerk. Ordinare koelte.
Geen water bij de pomp.
Om 12 uur loodende 42 vad. Water, waren in het opkom der bank Campeche, waar verscheiden kleine banken en ondiepten zijn, daar wij lang na getracht hadden, om op bovengenoemde bank te komen, om meer avonsatie (?) te kunnen maken, dewijl daar zoo veel stroom niet loopt, daar wij ieder middag, volgens koppel koers, soms van 30 Š 46 min. Oost hielden, en volgens Chronometer meermalen bevonden zoms 3 Š 4 min. Oost en soms door de verleiding der stroom 3 Š 4 min West hadden gehaald, dus bevindende, dat de stroom meestijd met kracht om de West en ZWest liep, doch ongeregeld.
De kapitein om 2 uur des nachts 42 vad water hoosende en om Ĺ drie de kapitein vooruit gaande, branding vooruit bemerkende, kommandeerde dadelijk het schip te doen vallen, het Brikzeil met geweld wegnemende, overal gepord, maar het schip, zoo gaauw niet vallende, liep met volle vaart op het rif aan de grond op de Caij Arenes, hielden scheepsraad wat te zullen doen daar het schip plr met een uur al vol water stond, en wij vreesden dat het schip in een oogenblik aan stukken zou slaan, wij met elkander zoo spoedig mogelijk de boot over boord te zien krijgen, hetwelk ons gelukte doch niet zonder rampenatie en alles moesten verlaten dewijl het schip binnen korten tijd, in alle opzigten een prooi der golven en totaal zou verbrijzelen.
Op Donderdag den 4 Sept. des 's morgens om 9 uur het schip moesten en zouden verlaten, trachten wij het Noordelijkste land van Mexico te bereiken, dat plm 90 Eng. mijl afstand was, maar door de zware Oostelijke stroom het ons onmogelijk maakte over een of ander boeg land te kunnen bereiken, en wij niet anders waren voorzien als 1 vat brood en water, kwamen wij voort de eerste nacht in bedroefde omstandigheden, dewijl ons de boot vol water sloeg en ons water brak, en brood doornat van zout water wierd, en daar de boot geramponeerd was, konden wij geen oogenblik uitscheiden met water scheppen zonder in gevaar te zijn van te zullen zinken.
Op Zondag den 7 September kregen wij een Gaffeltop schoender i't gezicht, deden alle moeite om dat schip te krijgen, hetwelk ons gelukte, die ons bereidwillig heeft aan boord genomen en ons van het nodige heeft voorzien.
De schopeer hoorde te huis in Tobasco, mexicaanse vlag gedestineerd naa New Orleans.
Op Vrijdag den 26 September door afwezigheid van de Nederlandsche Concul, hebben wij den 1 October verklaring gedaan, en daar de Concul met overlevering na Europa niets te doen wou hebben, moest, en hebben wij allen op ons eigen kosten gered.
Ik ben overkomen per Stoomboot op Liverpool, met gewerkt voor gagie.
Aldus gedaan, 1ste Stuurman, D.B.N. Piebes.
Bedankbrief 26 december 1862
Aan kapitein Derk Berends Nolte Piebes van de galjoot Jantina Alida

click voor vergroting

click voor vergroting click voor vergroting
in nieuw scherm
De galjoot Jantina Alida, van kapitein Derk Berends Nolte Piebes in 1865 in VenetiŽ.
Geschilderd voor de rede van VenetiŽ. Het origineel hing aan boord, bij het vergaan is het meegenomen, en is in 1942 gereproduceerd, omdat het origineel aangetast was door het zeewater.

Na enig speurwerk op het internet, denk ik de exacte locatie de schildersezel gevonden te hebben.
We zien op de achtergrond van links naar rechts de toren: Il Campanile di San Marco (Campanile van VenetiŽ) die in 1902 is ingestort. In 1912 was de toren in originele staat herbouwd.
Daarnaast is op de voorgrond op de kade Palazzo Ducale (Dogenpaleis) te zien.
Daartussen zien we nog net twee en vaag een derde toren van "Basilica di San Marco" (Basiliek van San Marco). Tijdens het verblijf in VenetiŽ (6/8/2008) een poging gedaan om dit beeld te fotograferen vanaf Campo Nani O Barbaro.
Tevens kon ik het niet laten om ook een schilderij te kopen van "Alex", welke dit beeld ook heeft vastgelegd met olieverf. Daarnaast vond ik in Venezia nog een ansichtkaart van een schilderij van 'enige tijd' geleden. schilderij
35x53cm ansichtkaart

From the logbook (ship journal) of a log from Derk Berends Nolte, translated by Bertram Sluys (as best he could - many of these words and phrases werenít in the normal Dutch-English dictionary):
While sailing in the Golf of Mexico
Wednesday 3 Sept. 21 natural days on sea.
Doing the needed shipwork. Ordinary coolness.
No water from the pump.
At 12 oíclock the plumbline showed 42 fathoms of Water, we were coming close to the bank Campeche, where various shallow banks are, there we tried to reach water away from the above named bank, to make more (avonsatie-unclear word), where not so strong a current was, there we went in the afternoon, trying different courses, now & then from 30 to 46 min. to the east, and the Chronometer several times kept showing we went from 3 to 4 min. to the east, and sometimes through the leading of the current from 3 to 4 min West, we thus found that the current was strongest from the West and Southwest, although it kept changing.
That captain found at 2 am 42 fathoms of water and at 2:30 am the captain went out, (a fire?) beforehand perceived, commanded immediately the sailors to do do things to save the ship, the brig sail having been removed violently, but the ship, so often not defeated before, went with full speed onto the reef and into the ground at the Caij Arenes, where the shipís council had to decide what to do with the ship that had an hourís worth of water in it, and we feared that the ship in a moment could hit something else, we as quickly as possible we had to get the lifeboat overboard, which we luckily did without disaster and all of us had to leave the ship in low tide, which as a prey of the waves was totally smashed.

On Thursday 4 Sept. as at 9 am the boat had to be allowed to go south, we attempted to reach the most northern part of Mexico, which was about 90 English miles in distance, but before the strong Eastern current it was not possible to reach land to our bow, and we couldnít expect even one portion of bread and water, we came the first night into sorrowful circumstances, that while the boat was full of water we couldnít keep out and the bread was full of salt water, and that the boat was in poor condition, we couldnít stop scooping water out for a moment or else we would be in danger of sinking.

On 7 September we had a Gaffeltop (two pronged?) schooner in sight, went through all the difficulties to catch up to that ship, succeeded, and we being ready went on board as they saw we needed it.
It was called the Tobasco, a Mexican ship going to New Orleans.

On Friday 26 September in the absence of the Dutch Consul, we did our explaining on 1 October, and there the Consul kept their tradition that they had nothing to do with Europe, and we had to go home at our own cost.

I went back on a ship to Liverpool, on which I worked for pay.

All thus done, 1st Mate, D.B.N. Piebes.

Text typed by Bertram Sluys:

Malta Dec 26 1862
Captain Piebus
Schooner Jontine Alida
Groningen Holland
My dear Sir
Your kindness since I have been on board of your vessel under any other circumstances would make me regret to leave you. But since it must be so, I cannot leave without expressing to you in behalf of myself officers and crew ten in number, our sincere thanks and everlasting gratitude for the noble and disinterested manner in which you kept company with the American Schooner St. Albans of Boston under my command and kindly rescued us from our perilous condition in the late gale and brought us safely to this port after five days hard striving.
It is my hope that you may receive some more substantial reward than our poor thanks for the trouble we have for you and this pecuniary sacrifice you have made in lying by and recoursing your vessel hundreds of miles out of your way in attempting first to land us at Malta again at Messina and finally to this place besides supplying all our wants in a most abundant and hospitable manner while on board your vessel.
Accept dear sir again yourself officers and people the sincere thanks of your obedient servants.
David S. (Fuller?) Master of the late American Schooner St. Albans of Boston


Voor het redden van de bemanning van de St. Albans en meer is aan Derk Berend Nolte een "gouden" penning met inscriptie, door of namens de president van de Verenigde Staten Lincoln uitgereikt. De penning is echter van koper.